Opłaty

Utworzono: niedziela, 18, maj 2014 Poprawiono: wtorek, 20, maj 2014

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności, którego maksymalną wysokość reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z powyższym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynności notarialnej) i odprowadza na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

Jeżeli w sporządzonym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o wpis do księgi wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i przekazuje ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą.