Notariat.pl Tema by internet.pl Complaints

Zakres usług

Utworzono: niedziela, 18, maj 2014 Poprawiono: piątek, 23, maj 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz Wojciech Wysowski dokonuje następujących czynności notarialnych:


sporządza akty notarialne, w tym między innymi:

 • umowy dokumentujące obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • umowy o dział spadku, zniesienie współwłasności (współużytkowania wieczystego, wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) oraz o podział majątku wspólnego,
 • umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz przedłużenia terminu wieczystego użytkowania,
 • umowy i oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania, hipoteki),
 • oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu oraz umowy określające sposób zarządu nieruchomością wspólną,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy o dożywocie oraz umowy renty,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • umowy zbycia spadku,
 • testamenty,
 • oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • umowy i akty założycielskie spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
 • oświadczenia o ustanowieniu fundacji, 
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, 
 • doręcza oświadczenia stron, mogące mieć skutki prawne, wskazanej stronie przeciwnej,
 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Spisuje również protokoły, (w tym protokoły dziedziczenia, oraz protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu), w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. 

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.